Informacja z otwarcia ofert – Ogłoszenie Tablicowe 39/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert – Ogłoszenie Tablicowe 39/2020 z dnia 26.06.2020r.

dotyczy: prowadzonego postępowania wyłączonego z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), tj. zamówienia o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na:

 „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu (nr dz. 5/1 obręb 3018) przy ul. Rugiańskiej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.”

Zgłoszone oferty -> http://zbilk.szczecin.pl/?type=notice&action=view&id=1080