OGŁOSZENIE z dnia 4.02.2020 r. Prezydenta Miasta Szczecin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Łady” w Szczecinie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin Uchwały Nr XIV/489/20 z dnia 28.01.2020r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Łady” w Szczecinie, obejmującego obszar w granicach administracyjnych osiedla Drzetowo - Grabowo. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 3,39 ha, określony granicami:

- od północy ulicą Stanisława Dubois,

- od wschodu ulicą Łady,

- od południa ulicą Szarotki,

- od zachodu ulicą Sławomira.

Przedmiotem planu jest uporządkowanie i uzupełnienie kompozycji przestrzennej kwartału zabudowy oraz ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. K. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, p. 108-114, I piętro, w godz. od 800 do 1500, w terminie 22 dni od daty ukazania się Ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Więcej na informacji w linku -> http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11426.asp