Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności za 2006 rok